செய்தி பார்க்க தயவு செய்து இன்னும் வினாடிகளில் காத்திருக்கவும்

Mango Blast Cake

₹655 ₹555 | Free Delivery | Cash on Delivery


Buy 1 Kg Get 1/2 Kg Free

Weight
Shape
Delivery Date,Time & Short Msg On Cake*

Best Selling

M.R.P : ₹510 | Sale Price : ₹410

Black Forest Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹490 | Sale Price : ₹390

Mango Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹510 | Sale Price : ₹410

Pineapple Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹550 | Sale Price : ₹450

Butterscotch Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹550 | Sale Price : ₹450

White Forest Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹585 | Sale Price : ₹485

Choco Truffle Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Milky Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Ferro Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹715 | Sale Price : ₹615

Red Velvet Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹510 | Sale Price : ₹410

Chocolate Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹585 | Sale Price : ₹485

Blueberry Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹440 | Sale Price : ₹340

Vanilla Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Mango Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Butterscotch Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹530 | Sale Price : ₹430

Strawberry Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Pineapple Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹560 | Sale Price : ₹460

Black Currant Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Strawberry Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹585 | Sale Price : ₹485

Choco Vanilla Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Black Current Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹590 | Sale Price : ₹490

Black Forest Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹655 | Sale Price : ₹555

Blueberry Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹590 | Sale Price : ₹490

White Forest Blast Cake

BUY NOW

M.R.P : ₹640 | Sale Price : ₹540

Red Velvet Cake

BUY NOW